Visie

Op 'De Triangel' is de onderwijsaanpak groepsgericht als het kan, individueel als het moet. In grote lijnen wordt er gewerkt in een jaarklassensysteem. Dit betekent, dat door de methodes de leerstof per jaar verdeeld wordt.

De leerlingen zitten meestal in een combinatiegroep. Er wordt rekening gehouden met verschillen. Elke leerling wordt gevolgd in zijn ontwikkeling door middel van het Cito-leerlingvolgsysteem. Er is een goede zorgstructuur. Wie moeite heeft met de leerstof krijgt extra hulp en oefenstof. Leerlingen die zich de leerstof vlot eigen maken krijgen extra opdrachten.

We stellen eisen aan de kinderen, rekening houdend met hun eigen mogelijkheden.

De ontwikkeling van de sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. De kinderen moeten rekening houden met en respect op kunnen brengen voor anderen, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. Om structureel aandacht te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling geven we de lessen volgens de KiVa-methode. Door middel van een volgsysteem (Zien) volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
 

Wat zijn voor ons belangrijke onderwijskundige doelen?

 1. we streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces
 2. de basisvaardigheden staan bij ons centraal
 3. op onze school willen we onderwijs geven dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de kinderen
   

Welke middelen zetten we in:

Een breed en gevarieerd onderwijsprogramma dat :

 • maatschappelijk relevant is
 • rekening houdt met individuele verschillen tussen kinderen en leerkrachten     
 • maatwerk biedt waar dat mogelijk en wenselijk is
 • eigentijds is en voldoet aan de kerndoelen en de referentieniveaus
 • een leerstofaanbod met mogelijkheden tot differentiatie en zelfstandig werken
 • leerkrachten die professioneel didactisch en pedagogisch handelen
 • een helder zorgsysteem, waardoor de zorg voor en hulp aan kinderen die dat nodig hebben geregeld is 
 • aandacht en tijd voor sociaal-emotionele ontwikkeling ( KiVa)
 • zorgen voor een veilige sfeer
 • aandacht en tijd voor creatieve vaardigheden, culturele vorming en ontspanning
 • laagdrempeligheid richting ouders
   

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Vanaf groep 5 wordt de verwerking met behulp van Snappet gedaan. Dit programma zorgt voor een adaptieve verwerking. De opdrachten worden aangepast aan het niveau van de leerlingen. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.
 

Visie 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie en om innovatie. Daarnaast is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

 • Samenwerking en communicatie
 • Kennisconstructie
 • ICT gebruik
 • Probleemoplossend denken en creativiteit
 • Planmatig werken
   

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Daarnaast krijgen de leerlingen vanaf groep 5 vormingslessen, gegeven door externe deskundigen, die aangesteld worden via Vormingsonderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.